< Powrót do strony głównej

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

w formie zdjęć i nagrań wideo w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych na stronie www.liceumwchmurze.pl, profilu Liceum w Chmurze na Facebooku i Instagramie oraz na potrzeby organizacji i ogłoszenia wyników Konkursu „Gdybym mógł/mogła zmienić świat, to…” organizowanego przez Fundację Społeczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa.

Zostałem/am również poinformowany/a że ww wizerunek może zostać poddany elektronicznemu przetworzeniu w zakresie kadrowania i kompozycji.

Niniejsza zgoda dotyczy materiałów wizualnych z udziałem mojego dziecka wykonanych podczas wszystkich spotkań organizowanych przez Fundację Społeczeństwo związanych z organizacją Konkursu „Gdybym mógł/mogła zmienić świat, to…”.

……………………………………………
(data i podpis rodzica)