< Powrót do strony głównej

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest: Fundacja Społeczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, kod 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346649, posiadająca REGON: 142397527, NIP: 5242713775.
Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane są w celach związanych z udziałem Twojego dziecka w Konkursie „Gdybym mógł/mogła zmienić świat, to…” oraz w celu nawiązania kontaktu z Tobą lub Twoim dzieckiem, marketingiem bezpośrednim produktów lub usług Fundacji Społeczeństwo związanych z “Liceum w chmurze”.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Tobą kontaktu, ocena pracy konkursowej Twojego dziecka, wręczenie nagrody w przypadku zostania Finalistą konkursu oraz marketing bezpośredni produktów lub usług Fundacji Społeczeństwo związanych z „Liceum w Chmurze”.

Przetwarzane dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Ciebie lub zostały przekazane w Twoim imieniu.

Odbiorcą Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Fundację Społeczeństwo w jej działalności w zakresie usług księgowych, prawnych, informatycznych.

Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka będą przechowywane i przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Masz prawo dostępu do Twoich i Twojego dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu wyślij nam wiadomość na adres email: [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny: Fundacja Społeczeństwo, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.

……………………………………………
(data i podpis rodzica)