< Powrót do strony głównej

Regulamin konkursu
„Gdybym mógł/mogła zmienić świat, to…”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Gdybym mógł/mogła zmienić świat, to…”, zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Społeczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346649, prowadząca Liceum w Chmurze, zwana dalej “Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

§ 2

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest rozbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za przyszłość świata i swoją własną oraz poszerzenie świadomości w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

§ 3

Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest praca konkursowa w jednej z form: plan działania, infografika, opowiadanie, nagranie wideo, tekst przemówienia lub listu, przedstawiająca marzenia, plany, działania (realne lub nie), które Uczestnik podjąłby mając swoje rzeczywiste lub nieograniczone możliwości.

§ 4

Ważne terminy

 1. Konkurs jest podzielony na dwa etapy i trwa od 30.03.2022 roku do 01.06.2022 roku.
 2. Prace konkursowe należy przesłać do godziny 23:59 dnia 16.05.2022 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.liceumwchmurze.pl w zakładce Konkurs.
 3. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 27.05.2022 roku na stronie internetowej www.liceumwchmurze.pl, ogłoszenie listy Laureatów nastąpi podczas Gali Finałowej 01.06.2022 roku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w ust. 1-3 wyżej. O ewentualnych zmianach terminów Organizator poinformuje za pośrednictwem komunikatu opublikowanego na stronie www.liceumwchmurze.pl w zakładce Konkurs oraz na adres mailowy Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 5

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz klas pierwszych i drugich 4-letniego liceum, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. Praca konkursowa powinna zostać wykonana samodzielnie przez Uczestnika w jednej z poniższych form:
  1. plan działania (plik tekstowy wg wzoru umieszczonego na stronie www.liceumwchmurze.pl w zakładce Konkurs)
  2. infografika (plik w formacie jpg, tiff, gif, png, bmp lub pdf o wielkości do 20MB)
  3. opowiadanie (plik tekstowy zawierający maksymalnie 12000 znaków)
  4. tekst przemówienia lub list (plik tekstowy zawierający maksymalnie 5000 znaków).
  5. nagranie wideo (o maksymalnej długości 7 minut)
 3. Pracę konkursową należy przekazać Organizatorowi poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.liceumwchmurze.pl w zakładce Konkurs.
 4. Praca konkursowa w formie planu działania, infografiki, opowiadania, tekstu przemówienia lub listu powinna być przekazana jako plik załączony do formularza zgłoszeniowego, natomiast pracę w formie nagrania wideo należy umieścić na prywatnym kanale YouTube lub innym serwisie oraz udostępnić Organizatorowi za pomocą linku poprzez ww. formularz zgłoszeniowy. Dostęp do nagrania wideo nie może wymagać od Organizatora wnoszenia opłat ani zakładania konta.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową.
 6. Praca konkursowa musi stanowić wynik oryginalnej twórczości Uczestnika, nie może naruszać praw autorskich innych osób, nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów osób trzecich.
 7. Praca konkursowa nie może zawierać treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub jakiekolwiek prawa osób trzecich. W szczególności praca konkursowa nie może zawierać treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminację w jakiejkolwiek formie. Praca zawierająca takie treści nie będzie dopuszczona do Konkursu.
 8. Praca konkursowa musi być przygotowana w języku polskim i nie może być wcześniej publikowana w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek medium, na jakimkolwiek terytorium.
 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. Złożenie oświadczenia nie jest obowiązkowe, ale niezłożenie oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Załącznikiem nr 1 do Regulaminu jest „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.
 10. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez złożenie oświadczenia podczas procesu przesyłania pracy przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.liceumwchmurze.pl w zakładce Konkurs.
 11. Niespełnienie wymogów formalnych Konkursu określonych w ust. 1-10 wyżej skutkuje niezakwalifikowaniem pracy konkursowej do Konkursu.

§ 6

Przebieg Konkursu

 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu nastąpi na stronie www.liceumwchmurze.pl, profilu Liceum w Chmurze na Facebooku oraz Instagramie.
 2. Etapy Konkursu:
   • I etap:
  1. samodzielne wykonanie przez ucznia pracy konkursowej w formie określonej w ust. 2 § 5 Regulaminu,
  2. nadesłanie pracy konkursowej do godziny 23:59 dnia 16.05.2022 roku przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.liceumwchmurze.pl w zakładce Konkurs, w sposób określony w ust. 3-4 § 5,
  3. 27.05.2022 – zaproszenie 5 uczestników zakwalifikowanych do II etapu na Galę Finałową drogą mailową (dalej „Finalistów”).
   • II etap:
  1. udział Finalistów w Gali Finałowej, która ze względu na aktualne zasady bezpieczeństwa dotyczące zgromadzeń odbędzie się online 01.06.2022 roku,
  2. prezentacja przez Finalistów pracy konkursowej w formie 3-minutowego wystąpienia oraz odpowiedź na 3 pytania dotyczące pracy od jury,
  3. wyłonienie Laureatów, którzy otrzymają nagrody główne – informację Laureaci otrzymają drogą mailową.

§ 7

Nagrody

 1. Nagrody przyznaje jury Konkursu składające się z 3 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają niżej wymienione nagrody główne:
   • I miejsce:
  1. stypendium pieniężne w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych), wypłacane w równych ratach przez 12 miesięcy od czerwca 2021 roku do maja 2022 roku
  2. oraz stypendium naukowe o wartości 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych) rocznie, przyznawane na każdy rok nauki w stacjonarnym Liceum w Chmurze w Warszawie prowadzonym przez Fundację Społeczeństwo
   • II i III miejsce:
  1. nagroda rzeczowa w postaci hulajnogi elektrycznej o wartości 2.199,00 zł (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)
  2. oraz stypendium naukowe o wartości 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych) rocznie, przyznawane na każdy rok nauki w stacjonarnym Liceum w Chmurze w Warszawie prowadzonym przez Fundację Społeczeństwo
 3. Każdy z pozostałych Finalistów Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci 3-miesięcznego dostępu do wersji premium platformy Skillshare o wartości 36,00 USD (trzydziestu sześciu dolarów amerykańskich).
 4. Koszty nagród, o których mowa w ust. 2-3 § 7, pokrywa w całości Organizator.
 5. Jeżeli przepisy obowiązującego prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, w związku z wartością nagrody, nagroda zostanie powiększona o kwotę stanowiącą 11,11% wartości danej nagrody. Część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, zostanie pobrana przez organizatora Konkursu, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy.
 6. Zgodę na publikację danych Uczestnika, w tym: imienia, nazwiska, oznaczenia klasy, nazwy województwa w jego imieniu wyraża rodzic lub prawny opiekun Uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.liceumwchmurze.pl.
 7. Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających przekazanie nagrody.
 9. Decyzje jury Konkursu są ostateczne, wiążące i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 10. Nagrody rzeczowe oraz stypendium nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 11. Stypendium, o którym mowa w ust. 2 § 7 podpunkty b) przysługuje jedynie Laureatowi, który podejmie naukę w Stacjonarnym Liceum w Chmurze w Warszawie prowadzonym przez Fundację Społeczeństwo i będzie przekazywane co miesiąc w formie bezgotówkowej na pokrycie kosztów czesnego.
 12. Stypendium pieniężne oraz nagroda rzeczowa, o których mowa w ust. 2 § 7 podpunkty a), przysługują Laureatowi niezależnie od podjęcia (lub nie) nauki w stacjonarnym Liceum w Chmurze w Warszawie prowadzonym przez Fundację Społeczeństwo.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania całości lub części puli nagród, jeśli poziom merytoryczny, artystyczny i literacki prac, według Organizatora, nie będzie zadowalający.
 14. Laureatom nie przysługuje prawo do nagród przewidzianych dla pozostałych Finalistów.
 15. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez rodzica Laureata protokołu przekazania nagrody oraz oświadczenia do celów podatkowych w ciągu 30 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu.

§ 8

Prawa autorskie

  1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
 1. trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym za pomocą technik cyfrowych, analogowych i optycznych oraz korzystanie i rozporządzanie oryginałem i kopiami utworu;
 2. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem;
 3. rozpowszechniania utworu – w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
 4. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 5. prawo do wykorzystania utworu lub kopii dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
 6. prawo do rozporządzania utworem, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
 1. Udzielenie licencji następuje z momentem przesłania Organizatorowi przez Uczestnika pracy konkursowej, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3 § 5.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłaną pracą konkursową.

§ 9

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym lub mailem na adres Organizatora w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
 2. Dane kontaktowe Organizatora to:
  Adres email: [email protected]
  Adres pocztowy: Fundacja Społeczeństwo, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
 3. Reklamacja zgłoszona po ww. terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy lub adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej Liceum w Chmurze pod adresem www.liceumwchmurze.pl w zakładce Konkurs.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Załączniki:
 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Zgoda na udział w konkursie
 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 4. Wzór planu działania